praca łódź - Biznes i Finanse | Fabrikonmagazine


praca łódź

firefox Kodeks pracy nakłada na pracownika obowiązek starannego i sumiennego wykonywania pracy oraz stosowania się do dotyczących pracy poleceń przełożonych, jeżeli nie są sprzeczne z przepisami lub umową o pracę. Pracownik musi między innymi przestrzegać czasu pracy ustalonego w firmie, regulaminu pracy i porządku ustalonego w zakładzie pracy, zasad oraz przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, a także przepisów dotyczących ochrony przeciwpożarowej. Za nieprzestrzeganie przez pracownika ustalonej organizacji i porządku w procesie pracy, przepisów bhp lub ochrony ppoż. pracodawca może wobec niego zastosować karę upomnienia oraz nagany. Pracodawca może również zastosować karę pieniężną w przypadku między innymi nieprzestrzegania przez pracownika przepisów bhp i ochrony ppoż., a także stawiania się do pracy w stanie nietrzeźwości oraz spożywania alkoholu w czasie pracy. Dodatkowo pracownik, który wskutek niewykonania lub nienależytego wykonania swoich obowiązków z własnej winy wyrządził pracodawcy szkodę, ponosi za nią odpowiedzialność materialną.

Ręczne prace transportowe

Ręczne prace transportowe to każdy rodzaj transportowania lub podtrzymywania przedmiotów, ładunków albo materiałów, przez jednego lub więcej pracowników, w tym przemieszczanie ich, przede wszystkim przez unoszenie, podnoszenie, przenoszenie, układanie, przesuwanie. Podstawowym obowiązkiem pracodawcy – jako organizatora procesów pracy – jest zapewnienie stosowania odpowiednich rozwiązań technicznych i organizacyjnych zmierzających do wyeliminowania ręcznych prac transportowych. Rzetelna realizacja tego obowiązku zaowocowałyby ograniczeniem do niezbędnego minimum zlecania wykonywania pracownikom ręcznych prac transportowych. Nie w każdym przypadku jest to jednak możliwe. W razie braku możliwości wyeliminowania takich prac pracodawca – w celu ograniczenia zagrożeń i zmniejszenia uciążliwości związanych z ręcznym przemieszczaniem przedmiotów, ładunków lub materiałów oraz ułatwienia wykonywania tych czynności – musi organizować pracę w sposób zapewniający bezpieczne i higieniczne warunki pracy – oznacza to, że organizacja ręcznych prac transportowych, w tym stosowania metody pracy, powinny zapewnić w szczególności ograniczenie długotrwałego wysiłku fizycznego.