Umowa na czas określony - Biznes i Finanse | Fabrikonmagazine

Umowa na czas określony

firefox Umowa o pracę na czas określony jest bodajże najczęściej stosowaną formą umowy o pracę. Jej cechą charakterystyczną jest fakt określania końcowej daty obowiązywania umowy, po której stosunek pracy ulega automatycznemu rozwiązaniu, o ile umowa taka nie zostanie przedłużona poprzez sygnowanie odpowiedniego aneksu do umowy. Zgodnie z obowiązującymi przepisami trzecia kolejna umowa o pracę zawierana pomiędzy pracodawcą a tym samym pracownikiem musi mieć charakter umowy na czas nieokreślony, chyba, że pomiędzy zerwaniem poprzedniej umowy a podpisaniem kolejnej minęło więcej niż trzydzieści dni. W praktyce oznacza to, że jeśli pierwsza umowa była zawarta na okres próbny, to dwie następne winny być umowami na czas określony, kolejna na czas nieokreślony. Oczywiście mogą to być umowy na czas wykonania określonego zadania. W rozumieniu przepisów zawarcie aneksu do już obowiązującej umowy o pracę na czas określony uważa się za kolejną taką umowę, o ile zmianie ulega termin rozwiązania stosunku pracy pomiędzy pierwszą umową a aneksem. W szczególnych przypadkach sytuacja może wyglądać nieco inaczej, co wynika ze stopniowego dostosowywania przepisów polskich do norm unijnych.

Umowa na zastępstwo

Umowa na zastępstwo może zostać zawarta, jeśli zachodzi taka uzasadniona przyczyna, która może być na przykład usprawiedliwiona nieobecność pracownika, która przedłuża się. Nie jest konieczne, aby nieobecność taka w wyraźny sposób spowalniała lub utrudniała prace firmy, jednak należy wziąć pod uwagę, że zadania każdego pracownika w jakiś sposób wpływają na funkcjonowanie przedsiębiorstwa, w związku z czym wakat na dowolnym miejscu pracy nie jest dobrym rozwiązaniem. Umowa na zastępstwo przypomina w generalnym zarysie umowę na czas określony, z wyłączeniem jednak przepisów artykułu 251 kodeksu pracy, co oznacza, że umowa taka może być przedłużana wielokrotnie bez konsekwencji w postaci konieczności zawarcia umowy na czas nieokreślony. Może wiążąc się to z przedłużająca się nieobecnością pracownika, co powoduje również konieczność przedłużania okresu obowiązywania umowy na zastępstwo. Umowa na zastępstwo nie może być przyczyną wypowiedzenia umowy pracownikowi zastępowanemu, może być jednak wykorzystana przez zastępującego w przypadku ubiegania się o stanowisko w danej firmie, jako silny argument przetargowy. Ta forma umowy jest jedną z kilku umożliwiających sprawne działanie firmy przez cały czas.

Umowa na czas nieokreślony

Umowa na czas nieokreślony jest bardzo pożądana przez pracowników, ale pracodawcy wiążą się nią niechętnie. W praktyce jej treść jest zazwyczaj identyczna jak umów na czas określony z wyłączeniem jednak zapisów o rozwiązaniu stosunku pracy w określonym terminie. Pracownik zatrudniony na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony zyskuje gwarancję stabilnego zatrudnienia oraz odprawy w przypadku wypowiedzenia stosunku pracy przez pracodawcę. Umowa taka podnosi także w sposób znaczący wiarygodność kredytową pracownika oraz jego prestiż. Pracodawca jednak niejako wiąże się z konkretnym pracownikiem i deklaruje wypłacenie odprawy w przypadku wypowiedzenia umowy, co oczywiście nie jest mile widziane. Z drugiej jednak strony umowa taka jest uhonorowaniem pracownika za jego dotychczasową pracę, może być więc stosowana jako wyraz uznania dla jakości pracy wykonywanej przez konkretną osobę. W praktyce jednak niestety pracodawcy często korzystają z wad prawa, pozwalający nie podpisywać takiej formy umowy, na przykład poprzez wydłużenie okresu po wypowiedzeniu Lu wygaśnięciu poprzedniej umowy na czas określony. Praktyki takie czynią pracodawców mniej wiarygodnymi w oczach potencjalnych pracowników.