Praca na umowę - Biznes i Finanse | Fabrikonmagazine

Praca na umowę

firefox Podpisanie czy inaczej zawarcie umowy o pracę oznacza zaistnienie stosunku pracy pomiędzy pracodawcą a pracownikiem. W takim przypadku jednoznacznie stwierdza się, że pracownik otrzyma wynagrodzenie za swoją pracę, która wykona terminowo i zgodnie ze szczegółowymi instrukcjami przekazanymi przez pracodawcę. Stosunek pracy nawiązany zostaje zazwyczaj w momencie podpisania umowy lub w konkretnym dniu, który na tej umowie musi być zaznaczony. Umowa o pracę traci ważność, jeśli w ciągu siedmiu dni nie zostanie podpisana przez obie umawiające się strony. Istnieje kilka rodzajów umów o pracę, ale zazwyczaj określają one poza czasem obowiązywania i wynagrodzeniem także system zwierzchności dla danego pracownika, opisują szczegółowo zakres obowiązków lub zawierają informację na temat dokumentu, w którym taki szczegółowy plan został przedstawiony. Istnieje możliwość zawarcie słownej umowy o pracę, ale również wówczas w formie pisemnej muszą zostać dostarczone do pracownika informacje, które w normalnym trybie nawiązywania stosunku pracy znalazłyby się w umowie o pracę. Kilka funkcjonujących typów umów o pracę daje różne możliwości pracodawcom i pracownikom.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest dokumentem, który obowiązuje w stosunkach pomiędzy pracodawcą a pracownikiem i reguluje między innymi rodzaj pracy oraz precyzuje miejsce jej wykonywania, które może być różne niż siedziba firmy. W umowie o pracę znajduje się także zapis o wysokości wynagrodzenia, sposobie i terminie jego uregulowania, wymiarze czasu pracy oraz terminie jej rozpoczęcia. Niezależnie od umowy o pracę funkcjonuje dokument o charakterze informacyjnym opisujący tygodniową ilość godzin pracy, częstotliwości wynagradzania pracownika, urlopie wypoczynkowym oraz okresie obowiązującym jako okres wypowiedzenia umowy o pracę. Dodatkowo mogą zostać sygnowane także informacje o pracy w godzinach nocnych, okresie świątecznym, dopuszczalnej drodze usprawiedliwiania nieobecności. Do podpisania umowy o prace pracodawca ma prawo żądać od pracownika innych danych osobowych niż te, o które prosił w trakcje procesu kwalifikacyjnego, np. numeru NIP czy PESEL oraz dodatkowych możliwości kontaktowych. Lista dokumentów, które obowiązują niezależnie od umowy o pracę powinna być do niej dołączone w postaci załącznika, który również musi zostać zaakceptowany w formie pisemnej pod rygorem nieważności przez obie układające się strony.