opłata likwidacyjna polisolokaty - Biznes i Finanse | Fabrikonmagazine


opłata likwidacyjna polisolokaty

firefox Pod względem opłacalności i bezpieczeństwa najbardziej przypominają obligacje zwykłe lokaty bankowe. W obu przypadkach mamy do czynienia z zabezpieczeniem kapitału i wypracowanego zysku. Najczęściej stopa zwrotu jest bardzo zbliżona, ewentualnie z niewielkim odchyleniem na korzyść obligacji. Najważniejszym atutem obu instrumentów jest ich bezpieczeństwo i pewność otrzymania niewielkiego, ale stabilnego zysku. Różnica zasadnicza polega na różnym egzekwowaniu należności w przypadku rezygnacji z inwestycji przed jej formalnym zakończeniem. Zerwanie lokaty przed datą zapadalności kończy się zazwyczaj stratą przynajmniej części odsetek. Tutaj korzystniej wypadają obligacje, z których wypracowany za dany okres zysk również otrzymuje się w przypadku zbycia przed datą wykupu. Za założeniem lokaty przemawia głównie minimalna ilość procedur. Jeśli posiada się zwykły rachunek bankowy z dostępem przez internet to wówczas najczęściej w ciągu trzech minut można założyć lokatę potwierdzając tę operację tak samo jak polecenia przelewów bankowych. Różnica jest w wysokości minimalnego wkładu- na obligacje wystarczy sto złotych, na lokaty zazwyczaj tysiąc, rzadko pięćset złotych.

Dla kogo obligacje

Obligacje, jak każdy instrument inwestycyjny, cieszą się największą popularnością w określonych kręgach inwestorów. Tym razem nie są to olbrzymie korporacje, największe rekiny finansjery a raczej osoby mniej zamożne. Obligacje są dobrym instrumentem finansowym do ulokowania oszczędności niewielkiego gospodarstwa domowego. Chętnie korzystają z nich uczniowie, studenci i stażyści, którzy nie mają wielkich dochodów, ale często chcieliby racjonalnie zarządzać swoimi środkami finansowymi. Niemniej jednak w olbrzymich funduszach inwestycyjnych i największych firmach również wykazywane jest pewne zainteresowanie obligacjami, które głównie mają stanowić zabezpieczenie kapitału zakładowego przy czym jednocześnie mogą przynieść niemały dochód. W każdym przypadku, dla każdego, znajdzie się taka cecha obligacji, przez którą będzie to stosunkowo atrakcyjna forma inwestycyjna, pozwalająca na optymalizację budżetu. Choć oczywiście nie można bez namysłu podejmować decyzji związanych z inwestycjami to jeśli wybierzemy obligację, będziemy mieli relatywnie mało pracy nad opracowaniem analiz. Dlatego też obligacje mogą być dobrym narzędziem w rękach każdego inwestora.

Czym są obligacje?

Definicja obligacji jest dosyć skomplikowana, jeśli brać pod uwagę wszystkie niuanse ekonomiczne. Jednak w najprostszym ujęciu jest to swoiste poświadczenie udzielenia pożyczki. Emitentem obligacji może być pewna ilość przedsiębiorstw, ale przede wszystkim skarb państwa. Jak wiadomo, budżet każdego państwa potrzebuje pewnych dochodów. Jednym z możliwych źródeł jest właśnie sprzedaż obligacji. Emitent zobowiązuje się do odkupienia od właściciela obligacji jego papierów wartościowych po określonej cenie i w określonym czasie. Sam papier wartościowy jest jedynie potwierdzeniem, że taka umowa została pomiędzy stronami zawarta. Choć może w tym przypadku słowo „papier” nie jest zbyt trafne, ponieważ w Polsce obrót papierami wartościowymi jest przeprowadzany wyłącznie w wersji elektronicznej, więc nie dostajemy tradycyjnego blankietu obligacji. Obligacje więc są dla budżetu państwa źródłem dochodów, pozwalających finansować bieżącą działalność, natomiast dla kupującego dłużne papiery wartościowe- źródłem dodatkowego dochodu i sposobem na bezpieczne ulokowanie swoich oszczędności. Pełna definicja ekonomiczna zawiera oczywiście różne inne bardziej szczegółowe informacje, ale dla potrzeb zwykłego inwestora nie są one potrzebne.