Karta podatkowa - Biznes i Finanse | Fabrikonmagazine

Karta podatkowa

firefox Karta podatkowa jest najprostszą formą opodatkowania. Nie wymaga prowadzenia ksiąg, składania deklaracji oraz wpłacania zaliczek na podatek dochodowy. Podatek opłacany jest w stałej, zryczałtowanej wysokości do dnia 7 miesiąca za miesiąc poprzedni oraz za grudzień do 28 grudnia. Wysokość podatku pomniejszona jest o składkę na ubezpieczenie zdrowotne nie przekraczające odpowiedniej stawki. Aby móc rozliczać się w takiej formie, należy spełnić warunki określone w ustawie o zryczałtowanym podatku dochodowym. Stawki karty podatkowej określone są kwotowo i zależą od rodzaju i zakresu prowadzonej działalności, liczby zatrudnionych pracowników oraz liczby mieszkańców miasta, w którym prowadzona jest działalność. Wysokość podatku dochodowego w formie karty podatkowej ustalana jest w drodze decyzji naczelnika urzędu skarbowego odrębnie za każdy rok podatkowy. Zryczałtowany podatek dochodowy w formie karty podatkowej mogą płacić podatnicy prowadzący działalność usługową lub wytwórczo-usługową, gastronomiczną - jeżeli nie jest prowadzona sprzedaż napojów o zawartości alkoholu powyżej 1,5%, w zakresie usług transportowych wykonywanych przy użyciu jednego pojazdu, w zakresie usług rozrywkowych.

Podatkowa Księga Przychodów i Rozchodów

Podatnik rozliczający podatek dochodowy na zasadach ogólnych lub w postaci podatku liniowego obowiązany jest do prowadzania Podatkowej Księgi Przychodów i Rozchodów. Wymaga to jednak pewnej wiedzy i doświadczenia w stosowaniu przepisów. Taka forma pozwala rozliczać faktycznie poniesione koszty i przy wysokich kosztach jest korzystniejsza w porównaniu z ryczałtem. Podatkową księgę przychodów i rozchodów prowadzą również osoby duchowne, prowadzące działy specjalne produkcji rolnej pod warunkiem, że zgłosiły w Urzędzie Skarbowym chęć prowadzenia takiej księgowości oraz wykonujące działalność na podstawie umów agencyjnych. Podatkowej księgi przychodów i rozchodów nie prowadzą osoby, które prowadzą księgi rachunkowe, wykonują zawód adwokata wyłącznie w zespole adwokackim, wykonują usługi przewozu osób i towarów taborem konnym, wybrały opodatkowanie podatkiem ryczałtowym, a także które dokonują sprzedaży środków trwałych po likwidacji działalności. Decydując się na założenie PKPiR należy w terminie 20 dni zawiadomić o tym właściwy Urząd Skarbowy. Wpisem otwierającym Księgę jest spis z natury. W Księdze rejestruje się wszystkie operacje gospodarcze przeprowadzane przez firmę, a więc dokonujemy wpisu przychodów z działalności oraz wynikających z nich kosztów.

Pełna księgowość

Jest to najbardziej sformalizowana forma księgowości. Pełną księgowość muszą prowadzić spółki handlowe, osoby fizyczne, spółki cywilne osób fizycznych, spółki jawne osób fizycznych oraz spółki partnerskie, jeżeli ich obrót netto w poprzednim roku obrotowym nie przekroczył 800 000 euro. Przed rozpoczęciem prowadzenia pełnej księgowości należy zawiadomić o tym właściwy Urząd Skarbowy. Stosowanie pełnej księgowości podlega ustawie o rachunkowości, co oznacza, że należy ujmować wszystkie operacje gospodarcze na kontach oraz tworzyć właściwe sprawozdania finansowe. Przy prowadzeniu pełnej księgowości, pomocne będzie zatrudnienie wykwalifikowanej osoby, która posiada wykształcenie w kierunku księgowości. Na rynku istnieje wiele firm jednoosobowych lub korporacyjnych, które świadczą kompleksowe usługi z zakresu księgowości. Dobrze jest przeglądnąć oferty kilku firm i wybrać tę najbardziej okazyjną dla nas. Warto też sprawdzić referencje firm branych pod uwagę, gdyż zdarza się że firma nie posiada doświadczenia w branży, a przecież nie chcemy powierzyć naszych spraw finansowych byle komu.