Alkohol w pracy - Biznes i Finanse | Fabrikonmagazine

Alkohol w pracy

firefox Jeżeli pracodawca lub osoba przez niego upoważniona zasadnie podejrzewa, że dany pracownik stawił się do pracy w stanie po użyciu alkoholu lub nietrzeźwości albo doprowadził się do takiego stanu w czasie pracy, nie mogą dopuścić takiego pracownika do pracy. Trzeba wtedy podać pracownikowi do wiadomości okoliczności stanowiące podstawę takiej decyzji. Ustalenie zawartości alkoholu w organizmie może być wykonane metodą badania na zawartość alkoholu w wydychanym powietrzu. Najbardziej powszechną, bo najmniej skomplikowaną metodą, jest badanie wydychanego powietrza atestowanym probierzem trzeźwości (alkomatem) przez przedmuchiwanie go przez osobę poddaną badaniu. Bardziej skomplikowane jest ustalenie zawartości alkoholu w organizmie metodą pobrania krwi do badań. Pobrania krwi dokonuje lekarz lub inny pracownik medyczny w publicznym zakładzie służby zdrowia. Koszty związane z metodą pobrania krwi do badania trzeźwości przeprowadzonego na żądanie pracownika ponosi pracodawca. W razie dodatniego wyniku takiego badania pracodawca obciąża pracownika tymi kosztami.

Telepraca

Telepraca to praca wykonywana regularnie poza zakładem pracy, z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej. Telepracownikiem jest pracownik, który wykonuje pracę w warunkach telepracy i przekazuje pracodawcy wyniki pracy, w szczególności za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej. Pracodawca powinien, w miarę możliwości, uwzględnić wniosek pracownika dotyczący wykonywania pracy w formie telepracy. Pracownik nie może być w jakikolwiek sposób dyskryminowany z powodu podjęcia pracy w formie telepracy. Telepracownik i pracodawca przekazują informacje niezbędne do wzajemnego porozumiewania się za pomocą środków komunikacji elektronicznej lub podobnych środków indywidualnego porozumiewania się na odległość. Jeżeli praca jest wykonywana w domu telepracownika, pracodawca ma prawo przeprowadzić kontrolę wykonywania pracy za uprzednią zgodą telepracownika. Wykonywanie czynności kontrolnych nie może naruszać prywatności telepracownika i jego rodziny ani utrudniać korzystania z pomieszczeń domowych, w sposób zgodny z ich przeznaczeniem.